Liens

· Campagne pour la réforme des Institutions financières internationales - www.globenet.org/ifi
· Jubilé Sud - www.jubileesouth.net  
· EURODAD - www.eurodad.org  
· CADTM - www.cadtm.org
· Transparency International - www.transparency.de
· Oneworld - www.oneworld.org
. PRC PPTE - www.hipc-cbp.org

Les sites internet des campagnes dette dans le monde

· Allemagne - www.erlassjahr2000.de/
· Autriche - http://www.koo.at
· Canada - www.web.net/ jubilee
· Danemark - www.jubilee2000.dk
· Espagne - www3.planalfa.es/deudaexterna/
· Finlande - www.kepa.fi
· Hong-Kong - www.cedarfund.org/
· Irlande - www.debtireland.org
· Norvège - www.slettgjelda.no
· Ouganda - www.uganda.co.ug/debt
· Royaume-Uni - www.jubilee2000uk.org
· Suède - www.jubel.org
· USA Northwest - www.ustawi.org et http://www.jubilee2000nw.org
· Zambie - www.jctr.org.zm/
 

Institutions financières internationales

· Banque mondiale - http://www.worldbank.org